§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Sejlforeningen Enighed.

Dens hjemsted er Københavns Kommune.

Som hjemstedsbetegnelse bruges bogstaverne S.E.
Foreningens stander er rød og hvid med hvidt E i det røde felt.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er:

- at samle sejlbåde og sejlsportsinteresserede.
- at varetage kap-, fælles-, skole- og tursejlads.
- at fremskaffe bedst mulige havne- og pladsforhold.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion, Køge Bugt Kreds, og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som medlem kan be­styrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som medlem af juniorafdelingen kan be­styrelsen optage enhver i alderen fra 12 år til 17 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver
skriftligt samtykke fra foræl­dre/værge.

Personer, der er udelukket fra andre sejl- eller motorbådsklubber, kan ikke umiddelbart optages.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalfor­sam­lingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til
ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 16. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 5 KONTINGENT OG INDSKUD

Ved optagelse i foreningen betales et indskud for båden og et års kontingent for hvert medlem. Båden tilknyttes en’ ejer. Ved indmeldelse efter 1/10
betales 1/4 af årskontingent.

Klubkontingent, indskud og bådpladsleje fastsættes for ét år ad gangen på den ordi­nære generalforsam­ling.

Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer. Kontingent skal betales senest 1. april.

Betaling for bådpladsleje betales ½ årligt forud og skal være indbetalt inden 1. april og inden 1. oktober, inkl. forsikring jvf. § 6.

Ved betaling efter forfaldsdato kan der opkræves et gebyr på 100 kr. Hvis beløbene ikke indbetales rettidigt, midtes retten til bådplads.

Bådsalg samt ændring af adresse, telefonnummer og mailadresse skal omgående meddeles kassereren.

Tegning af passivt medlemskab ophører den 7. november 2013, nuværende passive medlemmer kan fortsætte indtil ophør eller overgå til aktivt medlemskab.

Medlemmer på 67 år, med 25 års medlemskab, og æresmedlemmer der er kontingentfri kan forblive kontingentfrie.
Ordningen ophører 7. november 2013 hvorefter medlemmer ikke kan overgå til at have kontingentfrit medlemskab – bortset fra bestyrelsesmedlemmer.

§ 6 ORDENSREGLER

Bådens ejer skal sikre, at båden er tilmeldt foreningens kollektive ansvarsforsikring.

Både der er hjemmehørende i foreningen, skal føre foreningen stander i toppen af masten eller under bagbordssaling.

Både, der er hjemmehørende i foreningen, skal holdes i forsvarlig og sødygtig stand.

Et medlem, der fører en båd, der er hjemhørende i foreningen, skal have den fornødne sejlkyndighed.

Medlemmer med duelighedsbevis kan, såfremt foreningens skolebåde er ledige, låne disse efter aftale med sejllederen.

§ 7 UDMEL­DELSE - EKSKLUSI­ON

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent
 til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion på kontingent og andre medlemsydelser.
Der kan gives refusion på pladsleje hvis det er inden for første halvdel af en betalingsperiode
og kun hvis der umiddelbart er en ny aftager af pladsen for resten af betalingsperioden. 

Når et medlem er i restance med finansielle ydelser til foreningen udover 3. rykker, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende som medlem.

Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer har stemt for eks­klusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. Dette har normalt ikke opsættende virkning.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal be­handles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 7 døgn,
før generalforsamlin­gen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at for­svare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt
punkt på dagsor­denen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 16.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam­lingsbe­slutning, kan kun optages som medlem ved en ny general­forsamlingsbe­slutning.
Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse ved­tægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens an­liggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skrift­lig med­delelse til med­lemmerne.

Driftsregnskab og budget bekendtgøres for foreningens med­lemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes forelagt generalfor­samlingen til vedtagelse, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsamlin­gens afholdelse.
 Forslagene skal optages i dags­ordenen og sættes af bestyrelsen på foreningshusets opslagstavle eller lignende.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsam­lingen og ikke er i
kontin­gentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 9 DA­G­SOR­DEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning for det forgående år.

  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til god­kendelse samt budget for det indeværende år.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Fastsættelse af kontingent med mere samt kasserens vederlag.

  6. Valg af bestyrelse, tre medlemmer i lige årstal og fire medlemmer i ulige årstal

  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, et medlem i lige årstal og et medlem i ulige årstal.

  8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

  9. Valg af en sejleder.

  10. Eventuelt.

§ 10 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemme­flertal, jfr. dog § 4, § 7, § 16 og § 17. Dirigenten afgør af­stem­ningsmåden.
På begæring fra 10 stemme­berettigede medlemmer skal afstemning og valg foregå skriftligt. Alle afstem­ninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny frembringes på samme generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, som underskrives af dirigenten.

§ 11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af be­styrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer
skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst­nævnte tilfælde skal generalforsamlin­gen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er
fremsat overfor bestyrelsen med op­lysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestem­melserne i § 8.

§ 12 BESTYRELSE – VALG

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klub­ben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne hand­linger forpligter
 klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en forperson, en kasserer og yderligere fem medlemmer og vælges på den ordinære generalforsamling.

§ 13 KONSTITUERING – TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsam­lingen på et bestyrelsesmøde, med forperson, kasser, sekretær, 

pladsansvarlig, broansvarlig, husansvarlig mv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlem­mer, heriblandt forpersonen eller kassereren, er til stede, jfr. dog § 7.

Ved forpersonens forfald indtræder kassereren i hans sted.

Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens eller i dennes fravær kassererens stemme afgørende.

Bestyrelsens beslutninger føres til referat.

Foreningen tegnes af forpersonen. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af forpersonen
og kas­sereren i forening.

Bestyrelsen skal, i overensstemmelse med disse love, på bedste måde varetage foreningens interesser og forvalte foreningens midler.

Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovligt forfald to gange efter hinanden fra bestyrelsesmøde, indkaldes suppleanten.

§ 14 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalfor­samling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Alle diæter afholdes af foreningen.

De overskydende midler indsættes på særskilt konto i bank og kan kun hæves med underskrift af kasserer og forpersonen i forening.

§ 15 REVISION

Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes
med påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Generalforsamlingen kan vedtage reglementer som supplement til disse vedtægter. Generalforsamlingen vedtager reglementer med simpelt stemmeflertal.

§ 17 KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes
beslutnings­dygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves,
at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be­slutnings­dygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes
med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme­berettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom
og løsøre. Dog er simpelt stemmeflertal her tilstræk­keligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til et almennyttigt formål. Den opløsende generalforsamling afgør hvilket.

Vedtægterne er justeret på følgende generalforsam­linger:

April 2013

November 2013

Maj 2021 


ORDENSREGLEMENT

1/ Generelt

Det påhviler ethvert medlem at være bestyrelsen behjælpelig med opretholdelse af ro og orden på foreningens område.

Al urenlighed og henkasten af affald på pladsen og i havnen er forbudt.

Ved reparation eller rengøring af båd skal bådejeren fjerne alt affald. Overfor medlemmer, der ikke retter sig efter ovenstående, kan bestyrelsen,
for medlemmets regning, lade foretage den fornødne rengøring og oprydning.

Foreningens grej og materiel skal behandles med omhu og efter brug henstilles på de dertil bestemte pladser.

Alt grej, materiel og materialer, der henstilles på foreningens arealer og i foreningens lokaler skal være mærket med navn og telefonnummer.

Grej og materiel til skolebådene samt foreningens grilludstyr er undtaget fra ovenstående.

Foreningens værksted skal holdes ryddeligt og igangværende arbejder skal mærkes med navn og telefonnummer.

Foreningens bro og plads må ikke benyttes til erhvervsmæssige formål, såsom handel med fartøjer m.v.

Både, der er hjemmehørende i foreningen, skal føre foreningen stander i toppen af masten, eller under bagbordssaling.

Medlemmer, der har bådplads, kan have skab.

Ved tørslibning skal der udvises hensyn til øvrige arbejder på pladsen. Sprøjtemaling er forbudt på pladsen.

2/Landplads

Opbevaring af båd på foreningens plads eller en af foreningen anvist plads må kun ske efter aftale med pladsansvarligt.

Både der tages først op om efteråret kommer sidst i vandet det følgende år – både der kommer sidst op skal være klar
til at komme i vandet ca. 15. april det følgende forår. Medlemmerne skal selv være opmærksomme på ovennævnte
princip, når de skriver sig på optagningslisten om efteråret. Optagning og søsætnig styres af bestyrelsen og den
udpegede pladsansvarlig.

Bestyrelsen kan kræve at en allerede anbragt båd på landpladsen flyttes til et andet sted på pladsen for medlemmets
regning. Båden placeres efter bestyrelsens anvisning.

Både der i flere år ligger ubenyttet på landpladsen eller på en af foreningens pladser i vandet kan af bestyrelsen
kræves fjernet. Fjernelse eller evt. ophugning af båden sker for medlemmets regning.

Det påhviler bådejerne at have forsvarlige bukke / stativer og solide klodslag. Bukke / stativer kan kræves ændret eller udskiftet efter
pladsansvarligt anvisning.

Det er til enhver tid bådejerens pligt selv at fremskaffe det fornødne mandskab.

Fartøjer, der ikke er rettidigt tilmeldt optagning kan ikke forvente at få anvist landplads.

Foreningen påtager sig intet ansvar overfor bådejere for skader, som er sket ved ophaling, henståen, søsætning, brand mv.

3/ Masterum

I masterummet kan der fra 1. oktober til 1. juni kun opbevares master, bomme, rullestag, spilerstage mv. Master skal være afrigget.
Sejl, stag, vanter, salingshorn og andre former for udrustning må ikke opbevares i masterummet.

Kajakker, der er registreret i foreningen, kan opbevares i masterummet fra 1. juni til 1. oktober under hensyntagen til master, bomme mv.
 Kajakker skal være mærket med navn og telefonnummer.

Al opbevaring i masterummet sker på eget ansvar og risiko.

4/ Broplads

Alle bropladser anvises af broansvarligt, som også afgør tvivlsspørgsmål. Indbyrdes bytning af bropladser er ikke tilladt.

Det er bådejernes pligt at have forsvarlige fortøjninger og fendere på båden. Bestyrelsen er bemyndiget til, for ejerens regning, at bringe
 fortøjninger i orden samt lade reparere de skader, ejernes båd har forårsaget.

Bropladser kan udlejes i en begrænset tidsperiode til ikke-medlemmer af Sejlforeningen Enighed.

Strøm på broen er til medlemmernes kortvarige brug ved opladning af batterier mv., samt ved ophold i båden.

5/ Foreningshuset

Medlemmer kan leje foreningshuset til egne arrangementer.

Reservation af foreningshuset kan kun ske efter aftale med husansvarligt.

Leje af foreningshuset kan kun ske ved betaling af depositum og underskrift af lejeaftale.

Reglement er justeret på følgende generalforsam­linger:

April 2013
April 2023

April 2024


REGLEMENT FOR JUNIORAFDELING OG SEJLERSKOLE

Sejlerskolens formål er at uddanne medlemmer og juniorer i praktisk og teoretisk sømandsskab samt klargøring af både.

Sejlerskolen ledes af sejllederen.

Juniorer, der inden det fyldte 18. år ikke har taget duelighedsbevis, udgår af juniorafdelingen.

Redningsveste er påbudt under sejlads.

Enkeltmandssejlads er ikke tilladt.

Føreren har ansvar for båden og dets grej samt for, at sejladsen foregår på forsvarlig måde. Det påhviler føreren at sørge for, at båden
 kommer rettidigt tilbage til dens plads. Båden må først forlades, når den er sikkert fortøjet og rengjort. Føreren skal sørge for, at våde sejl tørres. Hvis der under sejladsen sker skader på båden eller grej, skal dette straks meddeles til sejllederen.

Badning fra bådene under sejlads er forbudt. Såfrem der under sejlads bades fra bådene, skal dette ske under opankring og med nedstrøgne sejl.

Nydelse af spiritus er forbudt i forbindelse med brug af skolebådene.


Reglementet er justeret på følgende generalforsamlinger:
April 2013